หนองคาย(ชมคลิป)นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่บริเวณริมห้วยฮ่องค้อ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2565 โดยได้เชิญชวนและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็ปไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมใจปลูกต้นไม้พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เทศบาลเมืองหนองคายจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น: