ศรีสะเกษ-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผุดโครงการปันสุขเด็กยากจน ฝึกอาชีพเพิ่มทักษะ ร่วมแบ่งปันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจและสมัครฝึก จำนวน 10 คน จากจำนวนทั้งหมดที่มาศึกษาดูงาน เมื่อ 11-14 ก.พ. ที่ผ่านมา จำนวน 116 คน
ซึ่งการฝึกอาชีพครั้งนี้ เป็นการฝึกภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงนามความร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ฐานะยากจน และขาดโอกาสในการศึกษาต่อของทุกจังหวัด ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นกลไกในการดำเนินงาน มีขั้นตอนดำเนินงาน 10 ขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานที่ร่วม MOU ต้องดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกทักษะครั้งนี้ เป็นขั้นตอนที่ 8 ที่หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบ และเปิดฝึก ในสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 6 คน ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 คน และช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 1 คน ซึ่งเด็กจะฝึกกับสำนักงานฯ 2-4 เดือน แล้วแต่สาขาช่าง และพักที่หอพัก หลังจากนั้น จะส่งไปฝากฝึกในกิจการอีก 1-2 เดือน แล้วแต่สาขาช่าง เพื่อหาประสบการณ์จริงในการทำงาน และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักเรียนยากจนกลุ่มเป้าหมายนี้
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้ริเริ่มโครงการแบ่งปัน ปันสุขนักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานฯ ได้มีส่วนร่วม แบ่งปัน ปันสุขให้กับคนที่ขาดโอกาส และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนมีโอกาสฝึกครบตลอดหลักสูตร เป็นกำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือดี มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นำไปสู่การมีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในช่วงของการฝึก ได้มีการแบ่งปัน ปันสุขสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าตู้ปันสุขที่ตั้งไว้บริเวณโรงอาหาร เพื่อไว้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยากจนที่เข้าฝึกตลอดระยะเวลา 2-4 เดือนในสำนักงานฯ ภายใต้สโลแกน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะช่วยกันปั้นให้เป็นกำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เพื่อการมีงานทำ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน