ขอนแก่น-กิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ

วันนี้ (21 พ.ค.63) เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอชุมแพ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้มีบุคคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกุศล ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต จำนวน 333 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 124,150 ซีซี และมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 37 ราย

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า การออกรับบริจาคครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งกำหนดการรับบริจาคโลหิต 3 เดือน/ครั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอำเภอชุมแพ โทร.043-311300

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง เนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นจำนวนมาก หากแต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นประจำ คลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คำแนะนำสำหรับ ผู้ประสงค์บริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยระบุว่า ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต แต่ได้ผ่านการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมาจากต่างประเทศ ขอให้งดการบริจาค 28 วัน นับจากวันที่สัมผัสโรค ผู้ติดเชื้อ แต่หายจากโรคแล้ว ต้องงดบริจาค 180 วันนับจากวันที่หายป่วย ผู้ประสงค์บริจาคพลาสมาให้กับผู้ป่วย ต้องได้รับการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อในกระแสเลือด
จึงขอเชิญชวนคนไทย องค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมสร้างกุศลทำความดีช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีปริมาณโลหิตที่เพียงพอ และช่วยลดปัญหาการจัดหาโลหิตที่ไม่สม่ำเสมอ