เลย(ชมคลิป)ชุดช่างทหารพรานที่ 22 ลงลุยช่วยซ่อมแซมบ้านราษฎรที่ประสบวาตภัย ร่วมกับเทศบาลเขาแก้ว

ที่เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี. ผบ.ฉก.กรม.ทพ.22 ร่วมกับ ผบ.ร้อย.2105 และกำลังพล ชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้เข้าทำการช่วยเหลือและสำรวจความเสียหาย บ้านราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน 2 หลัง โดยร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยการซ่อมแซมบ้านทั้งหลัง ประกอบด้วย บ้านของ นาย สุนทรา โยธาศรี บ้านเลขที่ 50 ม.13 และ นาง ดรุณี แก้วพิลารมย์ บ้านเลขที่ 199 ม.8 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน

ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือด้านวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างจากเทศบาลตำบลเขาแก้ว ส่วนบก.ควบคุมที่ 3. ฉก.ทพ.22 พร้อมด้วย ผบ.ร้อย.ทพ.2105 ได้นำกำลังพลเข้าเป็นช่างซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายในครั้งนีด้้วย