นครพนม-วันต่อวัน “สสจ.นพ.” รายงานสถานการณ์โควิด19 “12 พ.ค.” ไม่พบป่วยรายใหม่ ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ติดตามสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 107/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,180,305 คน อาการรุนแรง 47,038 คน รักษาหายแล้ว 1,490,128 คน เสียชีวิตรวม 283,86 คน สำหรับสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 0,015 คน รักษาหายป่วยแล้ว 2,796 คน เสียชีวิต 56 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 163 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 ราย ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงจากไป/ทำงานในสถานที่ชุมชน 4 ราย การค้นหาเชิงรุก จ.ยะลา สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย 1 ราย รวม 6 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,702 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 383 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 725 ราย

ในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย และตลอดระยะเวลา 31 วัน ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 109 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 17 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย สำหรับข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 76 ราย คงเหลือ 17 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 3,397 ราย คงเหลือติดตาม 3,397 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.)