อุบลฯ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 ปลูกต้นรวงฝึ้ง เพื่อแผ่นดิน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกต้นรวงฝึ้ง “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,นายวิรุจ วิชัยบุญ ,นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ และ นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ,นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ,นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ,นางอภิญญา ชมพูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงฝึ้ง บริเวณหน้าศาลาทรงไทย ภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป ,ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ยังตรงกับวันวิสาขบูชา โดยก่อนหน้านี้ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล โดยจะมีฝนตกก่อนถึงวันเข้าพรรษา และฝนจะทิ้งช่วงในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา ทำให้การปลูกต้นไม้ในช่วงเข้าพรรษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทนวันเข้าพรรษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพราะเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน มีฝนตกลงมาแล้ว ซึ่งจะทำให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น