ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ เตรียมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อมตามแนวทาง 5ป. 1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลชุมแพ ห่วงประชาชน เตรียมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อมตามแนวทาง 5ป. 1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ให้ข้อมูลว่า ในขณะที่กระแสข่าวโควิด-19 ทำให้ทุกคนในประเทศรู้จัก จนเกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำรงชีวิต (New normal) นั่นคือ การล้างมือ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การอยู่บ้าน งดเจอผู้คน เหล่านี้สามารถทำให้เราเอาชนะโควิด-19 ได้ โดยเราคงต้องทำแบบนี้ไปสักระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคที่ได้ผล ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะส่งผลดีทำให้โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งระบาดเป็นประจำทุกปีตามวงรอบในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม มีแนวโน้มอาจจะระบาด อาจจะไม่รุนแรงเพราะการป้องกัน ใช้วิธีคล้ายกับโควิด-19 นั่นเอง แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีภาวะเปราะบาง ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ที่มีโอกาสติดโรคได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น

ทางโรงพยาบาลชุมแพ จึงได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี ประกอบด้วย 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2. เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี (เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็ม จนถึงอายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน) 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4. ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7. โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับวัคซีนที่ โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ใกล้บ้าน ได้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19 ตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ก็อาจมีความเสี่ยงที่ให้โดนยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกกัด และป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ เนื่องจากปัจจุบันมีน้ำท่วมขัง แม้ว่าอีสานบ้านเราจะตกอยู่ในภัยแล้ง แต่เมื่อเจอฝน ไข่ยุงลายที่เกาะตามภาชนะก็สามารถฟักตัวขึ้นมาใหม่ จากที่เห็นว่าหลังฝนตกมีน้ำท่วมขังก็เริ่มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยขณะนี้ อำเภอชุมแพมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 88 คน อัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 4 ของขอนแก่น จึงขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันตามแนวคิด 5ป.1ข. ได้แก่ 1. ปิดฝาตุ่มน้ำ ป้องกันยุงวางไข่ 2. ปล่อยปลาหางนกยูง เพื่อกินลูกน้ำยุงลาย 3. เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ 4. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5. ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และ 6 ขัดภาชนะเป็นประจำ

ทางโรงพยาบาลชุมแพเป็นห่วงชาวอำเภอชุมแพ ถ้าท่านมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดท้อง กินได้น้อย มีจุดเลือดออก บางรายมีถ่ายดำ ถ้ามีอาการดังกล่าว 3 วัน ไม่ดีขึ้นแนะนำควรมาตรวจเลือดดูว่าท่านมีไข้เลือดออกหรือไม่ เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง อย่าซื้อยากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น โรคนี้เราสามารถรักษาให้หายได้โดยให้น้ำเกลือหรือดื่มน้ำเกลือแร่