อุบลราชธานี-กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ห่วงใย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม

เมื่อ 4 เมษายน 2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 โดย พันโทอมร อุนาศรี ผู้บังคับ2563 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 สั่งการให้ ร้อยโทมงคล จินาพร นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน/กองร้อยช่วยเหลือประชาชน เข้าช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสำรวจความเสียหายหลังเกิดเหตุวาตภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม โดยการรื้อถอนส่วนที่เสียหายของบ้านเรือน และขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1) นายบุญทัน พงค์พา บ้านเลขที่ 80 บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2) นายทองใส อุทุมพันธ์ บ้านเลขที่ 111 บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 3) นายแหวง อุนานุผง บ้านเลขที่ 49 บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 4) นายสมใจ มลทินอาจ บ้านเลขที่ 82 บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

5) นายเดชา ปัญญา บ้านเลขที่ 119 บ้านโคกชำแระ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ในการให้ความช่วยเหลือของกองทัพบก

ทั้งนี้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชน เป็นนโยบายของ พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฏร โดยมอบหมาย พันโทอมร อุนาศี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 และผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหา ถึงบ้านเรือนประชาชน ซึ่งนอกเหนือจากการนำดูแลความเป็นอยู่ราษฎรอยู่ดี กินดี แล้ว ยังได้ร่วมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ เพื่อช่วยเหลือในด้านอื่นๆไปพร้อมกันด้วย ทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลาบปลื้มดีใจ และอุ่นใจ ที่หน่วยทหาร และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ มีความห่วงใย ไม่ทอดทิ้งประชาชน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข่าว สุวรรณ ภาพ ร้อยโทวิชัย สุขวัฒนานุกูล