หนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์ฯหนองบัวลำภู หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม (1 ไร่ 1 แสน) กิจกรรมตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัตวิถี

เกษตรและสหกรณ์ฯหนองบัวลำภู หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม (1 ไร่ 1 แสน) กิจกรรมตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัตวิถี และกิจกรรมโครงการงานวิจัยสร้างเครือข่ายปลูกอ้อยปลอดภัยจากสารเคมีในความร่วมมือของการรับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์น้ำเพียงดิน” หมู่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์น้ำเพียงดิน เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ชี้แนะให้คำแนะนำและประสานงาน จากส่วนกลางสู่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์น้ำเพียงดิน”โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การสนับสนุนและเปิดที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม(1 ไร่ 1 แสน)รวมถึงกิจกรรมตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัติวิถี และกิจกรรมโครงการงานวิจัยสร้างเครือข่ายปลูกอ้อยปลอดภัยจากสารเคมี ในความร่วมมือของการับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม ขึ้น

ในโอกาสนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ประสานงานเพื่อเปิดที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่
นาสวนผสม(1ไร่1แสน) กิจกรรมตลาดเกษตรกรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัตวิถี และกิจกรรมโครงการงานวิจัย
สร้างเครือข่ายปลูกอ้อยปลอดภัยจากสารเคมี ในความร่วมมือของการรับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม ณ ศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์น้ำเพียงดิน” หมู่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวน
ผสม(1ไร่1แสน)ไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรเป็นศูนย์กลางตลาด เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับ มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และ เพื่อสื่อสารความเข้าใจในความร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐท้องถิ่นภาคเอกชนและเกษตรกร ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญต่อการผลักดันเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป
ในอนาคตนอกจากนี้เป็นแหล่ง เรียนรู้แก่นักเรียนประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัตวิถี ของจังหวัด
หนองบัวลำภู

ในขณะที่นายบุญหลวง เข็มรส ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม (1 ไร่ 1 แสน) กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม (1 ไร่ 1 แสน) ได้จัดกิจกรรมตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัตวิถี และกิจกรรมโครงการงานวิจัยสร้างเครือข่ายปลูกอ้อยปลอดภัยจากสารเคมีในความร่วมมือของการรับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน โดยใช้พื้นที่ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์น้ำเพียงดิน” หมู่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นพร้อมนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นวัตวิถี และรับฟังการเสวนาการขยายผลโครงการงานวิจัยสร้างเครือข่ายปลูกอ้อยปลอดภัยจากสารเคมีในความร่วมมือของการรับซื้ออ้อยจากภาคอุตสาหกรรม อีกด้วย


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู