ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ รับพระราชทานกระจกระบบสื่อสารทางไกล เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence CU-RoboCovid Telepresence ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 1 ชุด แก่โรงพยาบาลชุมแพ

โดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ นายไพศาล วงศ์ชีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมม่านเมฆา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่1พฤษภาคม 2563

การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลชุมแพ ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้