เทศบาลเมืองชุมแพ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองชุมแพจัดงานวันเทศบาลประจำปี2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

วันนี้( 24 เม.ย.) นายสมเกียรติ  ดีบุญมีณชุมแพนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯจัดกิจกรรม”วันเทศบาล” โครงการงานวันเทศบาลประจำปี2562 เพื่อให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ก้าวหน้า  โดยได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร  เข้าร่วมประชุม  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  การแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์  ณ  หอประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ

เทศบาลเมืองชุมแพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่24.55 ตารางกิโลเมตรเดิมเป็นเทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลชุมแพโดยพระราชกฤษฎรีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2525 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่102 ตอนที่146 ลงวันที่14 ตุลาคม2528 จึงถือว่าเทศบาลตำบลชุมแพได้ดำเนินกิจการเทศบาลมาตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม2528 เป็นต้นมาซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับและต่อมาเทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลชุมแพเป็นเทศบาลเมืองชุมแพเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน2547 ซึ่งนายกเทศมนตรีปัจจุบันคือนายสมเกียรติดีบุญมีณชุมแพได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีโดยตรงเมื่อวันที่23 มกราคม2548 จนถึงปัจจุบัน