เลย(ชมคลิป)นพค.23 มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการกองทัพไทยผลิตแหล่งอาหาร สู้ภัยโรค โควิด–19

พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกำลังพลของหน่วยฯ ลงพื้นที่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่ประชาชนชาวบ้านหนองแคน จำนวน 125 ครัวเรือน โดยมีนายปริญญา ตันสุวรรณ ปลัดป้องกันอำเภอนาด้วง นางยุพิน สร้อยพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี นางกัญญารัตน์ พาลลอง กำนันตำบลนาด้วง ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ

พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า จากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยโรคระบาดจากเชื้อ ไวรัส COVID – 19 ส่งผลทำให้ประชาชนที่มาทำงานใน กทม. และเมืองใหญ่ ไม่สามารถประกอบ อาชีพได้ ไม่มีรายได้ที่จะนำส่งให้ครอบครัว จำเป็นต้องเดินทาง กลับภูมิลำเนา ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะประสบภาวะขาดแคลนแหล่งอาหาร และภาวะการว่างงาน ส่งผลให้ประชาชนไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ในระยะต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับสถานการณ์ในระยะต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงมีแนวความคิดในการสร้างแหล่งอาหารให้กับกำลังพล ครอบครัวและชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพจากภาคการเกษตร เน้นการพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้ในภาวะวิกฤต ลดร่ายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้ศักยภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการดูแลประชาชนในกลุ่มชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับคน ชุมชน พื้นที่และสังคมไทย ทั้งในเมืองและชนบท เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องคำนึงถึงในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของ สังคมไทยในระยะต่อไป จึงได้จัดทำโครงการ “กองทัพไทยผลิตแหล่งอาหาร สู้ภัยโรคระบาด COVID – 19” ขึ้น

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และพันธุ์ปลาให้กับราษฎร และจัดกำลังพลหน่วยบรรยายให้ความรู้ในการปลูกผักและการขยายพันธ์ปลา เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก่ประชาชนชาวบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย จำนวน 125 ครัวเรือน ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการปิดหมู่บ้านในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำนา, ทำไร่, ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ และเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ ด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /