กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เร่งสร้างงานให้กลุ่มสตรีหนีภัยโควิดคืนถิ่น

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดงบประมาณ 2.47 ล้าน สนับสนุนกลุ่มสตรีมีรายได้สู้ภัยผลกระทบโควิด-19 พร้อมแจ้งข่าวดีกรมการพัฒนาชุมชน เห็นชอบยกเว้นการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปีอีกด้วย

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ โดยมีนายมีชัย นาใจดี พัฒนาการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายอนุชา ศิริจันทร์ ปศุสัตว์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายธงชัย มูลคำศรี เกษตร อ.เมืองกาฬสินธุ์ นางฐิตารีย์ คำโสภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณา

นายมีชัย นาใจดี พัฒนาการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนดำเนินงานและแผนการจ่าย งบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอโครงการเข้ามารับการสนับสนุน ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อร่วมพิจารณาปล่อยเงินกู้ประเภททุนหมุนเวียนฯ กำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน 2 แสนบาท ระยะเวลา 2 ปี ชำระคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ทั้งนี้ เพื่อสร้างอาชีพ เกิดรายได้อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในครั้งนี้ มีทั้งกลุ่มอาชีพใหม่ และกลุ่มเดิมที่เกิดการต่อยอด เช่น เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลานิลในกระชัง เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ ปลูกเห็ดขอนขาว ปลูกข้าวโพด เป็นต้น

ด้านนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ให้ความเห็นชอบ27 โครงการ งบประมาณ 2,478,200 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและช่วยเหลือกลุ่มสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังเดินทางจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กลุ่มสตรี ที่เป็นเครือข่ายของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหลายคนเป็น อสม.ที่เป็นหนึ่งในทีมอาสา 4 ทหารเสือ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอแจ้งข่าวดีให้กลุ่มสตรีทราบว่าทางกรมการพัฒนาชุมชน ยังจะได้เห็นชอบ ยกเว้นการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย ที่กู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นระยะเวลา 1 ปีอีกด้วย

Related posts