อุบลฯ ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ปปช.เข้า-ออก ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ

ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ นายจรูญ ขวัญหวัน ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขมราฐ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ที่เดินทางเข้า-ออก ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ โดยผู้คนที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า ซื้ออาหาร จะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณภูมิของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ให้สะอาด ก่อนเดินทางเข้า-ออก ภายในบริเวณตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

ส่วนทางด้านนางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ได้กล่าวว่า ต้องการให้ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้า-ออก ภายในตลาดสดต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า  ล้างมือให้สะอาด อยู่ห่างกันระยะ 1-2 เมตร ซึ่งทุกคนจะต้องตระหนักช่วยเหลือกัน ดูแลตนเองและคนข้างเคียง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ีะบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19