ขอนแก่น- รพ.สิรินธรร่วมกับสสจ.ขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อผู้พิการ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้คณะกรรมการ โครงการพัฒนามือเทียมสามมิติ เพื่อฟื้นฟูผู้พิการ โดย MR.JAMES F. QUILTY อาสาสมัครโครงการพัฒนามือเทียมฯ นายมานะ รุ่งศรี และผู้รับบริการมือเทียม บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ในนามของหน่วยบริการสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมนำเสนอ
ผลการดำเนินงานและนวัตกรรมของจังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ Best Practice ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ

ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงมหานครต่อไป และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นการร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมโครงการผลิตมือเทียมสามมิติเพื่อผู้พิการโดยไม่คิดราคา ด้วย ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1

แก่น ลำพอง ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น