(ชมคลิป)จังหวัดเลยจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลาะเลย

ที่ถนนเลาะเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลาะเลย จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน
นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบถนนคนเดิน

จังหวัดเลยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดให้มีกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลาะเลยแห่งนี้ และจะดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน กิน เที่ยว ต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าของดีของจังหวัด และอาหารอร่อยมากมาย รวมผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 430 ร้านค้า มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป แสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่รวมถึงกิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นงดใช้ถุงพลาสติก โฟม และการคัดแยกขยะ เป็นต้น

ขณะที่นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน ที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะจะเป็นช่องทางการส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในจังหวัดเลย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน

สำหรับบรรยากาศภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน รำแห่ขบวนกลองยาว เพื่อสร้างสีสัน บนถนนเลาะเลย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงรำประกอบเพลงจากผู้สูงอายุ และการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ จากเยาวชน ซึ่งสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้แก่ผู้มาร่วมงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย