อุบลราชธานี-พ่อเมืองดอกบัว ประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนไถ่ชีวิตโคกระบือ

ที่วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูนิโคตรธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเอนก ยสทินโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ไถ่ถอนชีวิต รับ-มอบโค-กระบือ ประจําปี 2563 ปีที่ 29 ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โครงการกองทุนอนุรักษ์โค-กระบือเมตตาธรรมวัดป่าไทรงาม จำนวน 69 ตัว

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อช่วยเหลือและไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ให้พ้นจากการถูกฆ่า และพ้นจากการส่งนำเข้าสู่ตลาดนัดโค-กระบือ และส่งต่อเป็นสินค้าขายไปยังประเทศอื่นๆ

เพื่ออนุรักโค-กระบือ ไม่ให้สูญพันธุ์ไปตามค่านิยม ในการใช้รถไถนา ที่เป็นเครื่องจักรเทคโนโลยี จนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม ในการทำเกษตรกรรมแบบพอเพียงและพึ่งตนเอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน แต่มีคุณธรรมให้มีช่องทางช่วยเหลือตัวเองในการประกอบอาชีพกสิกรรม และการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมสร้างรายได้

เพื่อแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเผยแผ่ธรรมะของวัดป่าไทรงาม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคี เสียสละแบ่งปัน ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา อันจะนำพาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงสืบไป

โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

Related posts