ขอนแก่น-ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดโครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดโครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป (รุ่นที่ 2) ที่อำเภอชุมแพ

วันนี้( 26 ก.พ.63) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป (รุ่นที่ 2) โดยมีนางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 นางจีราวรรณ รินทะรึก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ นายศิริพงษ์ โสภากาล ผอ.สวท.ชุมแพ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้นำชุมชน นักศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอชุมแพ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 เปิดเผยว่า โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป (รุ่นที่ 2) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” โดยขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ซึ่งกำหนดมาตรการทำงาน 3 มิติ คือ การสร้างการรับรู้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการสร้างเครือข่ายการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป มีวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย 3 H ของสำนักงานประกันสังคม คือ Hที่ 1 Heping การได้รับสิทธิตามกฎหมายทั้งสองกองทุน Hที่ 2 Healthy กิจกรรมการออกกำลักายส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสร้างความสุขที่จิตใจและร่างกาย และ Hที่ 3 Hamles การให้ความรู้ค้นความปลอดภัยแก่เจ้าหน้ำที่ความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเกิดการรับรู้ การประกันสังคมสร้างสุขทั่วไทย ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบไปด้วย 1.การจัดนิทรรศการให้ความรู้และให้คำปรึกษา

ด้านความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การบรรยายการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานด้วยหลักธรรม โดย พระครูประดิษฐ์บุญ วัดบุญบาลประดิษฐ์ มาตรฐานกฎหมายและมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย วิทยากรจากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดย วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ