ขอนแก่น(ชมคลิป)คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลขัวเรียง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี สง่างามด้วยภูมิปัญญา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 ก.พ.63 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสง่างามด้วยภูมิปัญญาพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลขัวเรียง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลขัวเรียง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่สตรีในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ นายสาธิต มีดี รองนายก อบต.ขัวเรียง นายประภาส หินสูงเนิน กำนันตำบลขัวเรียง ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน สตรีที่สนใจในพื้นที่ตำบลขัวเรียง เข้ารับการอบรมจำนวน 175 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นางรัชนีย์ ใจเอื้อ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลขัวเรียง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ได้ อนุมัติงบประมาณในการจัดอบรม โครงการ สง่างามด้วยภูมิปัญญาพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลขัวเรียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี ให้มีประสิทธิภาพ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล

Related posts