หนองบัวลำภู-กอ.รมน.หนองบัวลำภู เสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง

กอ.รมน.หนองบัวลำภู เสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้(13 กพ.63)ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ในส่วนของคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางพัชรี ฤทธิสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายชัยยงค์ โพธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยวิทยากรขุนด่าน นายสุรเดช คำพะแย กศน.จ.หนองบัวลำภู โดยมี นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายก อบต.กุดสะเทียน นายชัยพนม กำไรทำ กำนันตำบลกุดสะเทียน พร้อมจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนร่วม 200 คน

ด้าน พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท.)กล่าวว่าสำหรับเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ด้วยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี สาธิตการสวมหน้ากากที่ถูกวิธี สาธิตการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรพิเศษจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลศรีบุญเรือง และได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรและอาคารสถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท.) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการ ฝึกอบรมเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง ในส่วนของ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ในลักษณะต่าง ๆที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝั่งจิตสำนึกรักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับคนในชาติ ร่วมมือร่วมใจทำความดีของชุมชน และสังคมขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิประเทศ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เกิดอุดมการณ์มีจิตอาสา ขยายกลุ่มที่มีความรัก ความสามัคคี มีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ที่จะสร้างความปรองดองในสังคม ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติที่น่าชื่นชมเกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึก และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ทำให้สังคมเกิดความสามัคคีปรองดอง ต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู