หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ดีเดย์ เกษตรเมืองลุ่มภู รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้านการเผาในพื้นที่ภาคเกษตรทุกรูปแบบ

ดีเดย์??เกษตรหนองบัวลำภู รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้านการเผาในพื้นที่ภาคเกษตรทุกรูปแบบและปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม ไม่ให้เกิดวิกฤตปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 13 กพ.ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเกษตรกรรมจัดงานวันรณรงค์เครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคการเกษตรโดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัลำกู เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรตระหนักและเห็นความสำคัญของไม่เผาในภาคเกษตร พร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา ให้เห็นพิษภัยจากการใช้สารเคมี ทำอย่างไรจึงจะใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน การใช้สารเคมีและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปลูกอ้อยปลอดภัยและลดการเผาในช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อย และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาวิกฤตหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและการท่องเที่ยว สาเหตุประการหนึ่ง คือการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร ซึ่งนอกจากจะเกิดผลกระทบดังกล่าวแล้ว การเผาในพื้นที่การเกษตรยังเป็น การทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกัน

นายกมลฯ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบัน พบว่าสถานการณ์การเผาตอชังข้าว การเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว รวมถึงการเกิดไฟไหม้ป่า จะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือภัยธรรมชาติ มีแต่จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนทั้งนั้น ทั้งๆที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมถึงการห้ามเผาเด็ดขาด ที่ผ่านมาภาครัฐระดมสรรพกำลังพร้อมปฏิบัติการดับไฟป่า และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันงดเว้นการเผาทุกรูปแบบและปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดวิกฤตปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการประกาศและประชาสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้านการเผาในพื้นที่เกษตร พร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการต่อต้านและลดการเผาในพื้นที่เกษตร นายกมลฯเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้าย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts