ขอนแก่น-รพ.ชุมแพ ให้ความรู้การป้องกันโรคโคโรนา 2019 ในโรงเรียน

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 ก.พ.63 แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันควบคุมการติดเชื้อ และกลุ่มงานควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ออกให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิงรุกการป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 2019 แก่ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษา เน้นย้ำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคง่ายๆ โดยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยในแหล่งชุมชน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยให้ลาพักการเรียน สำหรับการออกให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียง

Related posts