ขอนแก่น(ชมคลิป)ติวเข้มผู้รับเจาะบาดาลและอปท.หลังพบมีการเจาะบาดาลผิดวิธีทำให้ดินทรุดและมีสารปนเปื้อน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น จัดอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อให้การขุดเจาะบาดาลถูกต้องตามหลักวิชาการ หลังพบว่ามีการเจาะบาดาลผิดวิธีจนทำให้น้ำเกิดการปนเปื้อนสารเคมีและดินทรุดตัว

 ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รุ่นที่ 1 จากทั้งหมดที่จะจัดขึ้น  3 รุ่น เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล และประชาชนเครือข่ายที่ใช้น้ำบาดาลให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจาก 8 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 คน

 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการขุดเจาะและใช้น้ำบาดาลอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาลดาล เช่น การปนเปื้อนของสารเคมี เกิดการทรุดตัวของชั้นดิน รวมทั้งการแพร่กระจายของน้ำเค็มไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 76 จังหวัด ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาลจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการทบทวนหลักปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับการร้องขอการขุดเจาะบาดาลของประชาชนในพื้นที่ด้วย

 ด้านนายพิชิต สมบัติมาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การขุดเจาะบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะหากทำไม่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น ทราบว่า ในหลายพื้นที่มีเกษตรกรทำการขุดเจาะบาดาลโดยใช้บริการจากช่างเจาะบาดาลเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และผลที่ตามมา คือเกิดการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ บางกรณีแทนที่จะได้น้ำบาดาลมาใช้ กลับเป็นการเจาะน้ำเค็มลงไปผสมกับน้ำบาดาลจนทำให้น้ำเกิดการปนเปื้อน ดังนั้นจึงฝากแจ้งไปยังประชาชนที่ต้องการขุดเจาะบาดาลได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ด้วยการยื่นเรื่องขอขุดเจาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหากต้องการขุดเจาะบาดาลโดยการจ้างช่างเจาะเอกชน ก็ขอให้ใช้บริการกับช่างที่มีใบอนุญาตที่ออกให้โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นการทำผิดกฎหมาย

Related posts