ศุลกากรอุบลฯ จัด ‘ตลาดประชารัฐศุลกากรรักษ์โลก กระตุ้นการท่องเที่ยวสู้ความแตกตื่น ‘ไวรัสโคโรนา’

ศุลกากรอุบลราชธานี จัด ‘ตลาดประชารัฐศุลกากรรักษ์โลก สินค้าโอท๊อปราคาถูก  เพื่อชุมชน’ กระตุ้นการท่องเที่ยวสู้ความแตกตื่น  ‘ไวรัสโคโรนา’

กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมศุลกากรอุบลราชธานี “ตลาดประชารัฐศุลกากรรักษ์โลก สินค้าโอท๊อปราคาถูก  เพื่อชุมชน” ในการนี้ ด่านศุลกากร อุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดงาน เปิดตลาด  เพื่อดึงการท่องเที่ยวสู้ความแตกตื่น โคโรนา และ ร่วมรักษ์โลก โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาดสติก เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานด่านชายแดนไทย และ ลาว ที่บริเวณด่านศุลกากรชายแดนไทยและลาว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  นายศิริชัย คุณาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม “ตลาดประชารัฐศุลกากรรักษ์โลก สินค้าโอท๊อปราคาถูก  เพื่อชุมชน” โดยใ ห้จัดพื้นที่ภายในกรมศุลกากรและส่วนราชการในภูมิภาค ให้ผู้ค้ารายย่อยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ต่างๆ

จากชุมชนนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ด่านศุลกากรช่องเม็ก เป็นผู้ดำเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยและลาว เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ เดินทางเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ และ ราคาถูก ในเขตฝั่งไทย  และเป็นการสร้างความชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทย ปลอดเชื้อโรค โคโรนา ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีน ว่า เชื้อดังกล่าวไม่กระทบการท่องเที่ยว ในประเทศไทย โดยประชาชนสามารถเดินทางเข้าและออกด่านชายแดนไทย และ ลาว ที่ ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  อย่างปลอดภัย  โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งร้านค้าสินค้ากว่า 50 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเครื่องจักสาน  ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนในเขตประเทศลาว และ สามารถเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทย  โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านด่าน  และเก็บภาษีค่าศุลกากร  จึงถือว่าเป็นด่านปลอดภาษี  โดยกิจกรรมดังกล่าว ศุลกากรจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้และคาดว่าจะจัด ทุกๆ เสาร์ที่ 2 ของทุกๆ เดือนสำหรับนักท่องเที่ยวสนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวเลือกซื้อสินค้า และ ข้ามไปเที่ยวด่านวังเต่า ในเขตไทย-ลาวได้อย่างสะดวกสบายเพราะสามารถทำหนังสือผ่านแดนโดยง่ายแค่นำบัตรประชาชนตัวจริงยืนให้กับเจ้าหน้าที่ปกครองที่จุดทำหนังสือผ่านแดนห่างจากพรมแดรเพียงแค่ 300 เมตรเท่านั่น   และมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยคอยแนะนำตลอดทั้งวันด้วย