เลย(ชมคลิป)รองพ่อเมืองเลยรับมอบศูนย์เรียนรู้ชุมชนการใช้ไฟฟ้าประหยัดปลอดภัย

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานรับมอบศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับใช้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย พร้อมเปิดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย มีนายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นายมนัสพงษ์ จิตติพิมพ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครู อาจารย์ นักเรียนนัก ศึกษา และประชาชนชาวตำบลลาดค่างร่วมงาน
นายมนัสพงษ์ จิตติ พิมพ์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แผนงานส่งเสริมความปลอดภัย และประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน ได้กำหนดให้ทุกการไฟฟ้าเขตจำนวน 12 เขตทั่วประเทศคัดเลือกชุมชนสำคัญเขตละ 1 ชุมชนรวมทั้งหมด 12 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องประหยัดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ซึ่งในวันนี้เป็นการดำเนินการกิจกรรมที่ 4 บันทึกนักประหยัดตัวน้อยและกิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ PA และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง
กิจกรรมที่ 2 PEA ประชาร่วมใจระบบไฟฟ้ามั่นคง อบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟในพื้นที่ให้สูงขึ้น
กิจกรรมที่ 3 สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยส่วน
กิจกรรมที่ 4 บันทึกนักประหยัดตัวน้อยเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด
กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยจำนวน 5 ฐาน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย การช่วยชีวิตผู้ถูกไฟฟ้าดูด การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเรียนรู้ด้านอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและการแจ้งเหตุ

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ PEA ในชุมชนตำบลลาดค่างเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์รวมถึงประชาชนในชุมชนสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกประหยัดตัวน้อยในครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจและความรู้จากวิทยากรที่ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของตัวน้องเอง และถ่ายทอดความรู้มายังเพื่อนๆ พี่ น้อง ญาติมิตร และผู้ปกครองเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าต่อไป

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ขอขอบคุณในนามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลือกตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อยเพื่อให้เป็นความรู้ด้านไฟฟ้าแก่เยาวชน เป็นพื้นที่ในการจัดโครงการฯซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะส่งเสริมความปลอดภัยและประหยัดพลังงานให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย