เลย(ชมคลิป) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหนองหิน


วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม.อำเภอหนองหินให้การต้อนรับ นายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน ประชากร 5,277 คน มีโรงพยาบาลหนองหินเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นลูกข่ายอีก 4 แห่ง การพัฒนางานด้านสาธารณสุขของพื้นที่ มุ่งเน้นด้านการป้องกันโรค โดยจัดบริการเชิงรุก ในปี พ.ศ.2552 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน ได้ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เน้นกิจกรรมเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว ให้บริการด้านสาธารณสุข ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มุ่งพัฒนาบริการตามภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ด้านภูมิทัศน์ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GREEN & CLEAN Hospital ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการแพทย์แผนไทย และด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 กำหนดเข็มมุ่งในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายบริการสุขภาพ และนอกเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย