เลย(ชมคลิป)พ่อเมืองเลยร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ สวท.เลยและเทศบาลเมืองเลย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ม.ค. 63 ที่ลานกิจกรรมหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ริมน้ำกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มี ผู้ปกครอง นักเรียน เด็ก และเยาวชน ร่วมงาน

นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย มีภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน และภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ

สวท.เลย จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร้านค้า และประชาชน ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันนี้ขึ้น สำหรับกิจกรรม จะประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน รวมไปถึง พี่ๆ ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายาย นำของรางวัลมากมายมาฝากให้ สวท.เลย เป็นสื่อกลางในการมอบความสุขให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นี้ นอกจากนี้ภายในงาน ยังมี พี่ๆ ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายาย ใจดีของเด็กๆ นำอาหารและน้ำดื่ม มาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน และวันนี้เป็นวันพิเศษ ที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็ก ๆ แล้ว สวท.เลย ยังมีการเปิดห้องส่งให้ผู้ปกครองที่สนใจจะนำน้อง ๆ หนู ๆ ขึ้นไปเยี่ยมชมภายในห้องส่ง ของ สวท.เลย เพื่อเด็กๆ ได้มองเห็นบรรยากาศในการทำงานของนักจัดรายการวิทยุว่าทำงานอย่างไร ซึ่งก็อาจเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุในอนาคต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า มีภารกิจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การจัดงานในวันนี้ นอกเหนือการมอบความสุขให้เป็นของขวัญแก่เด็กที่มาร่วมงานแล้ว ได้ทราบว่า สวท.เลย ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมชมห้องส่ง เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ด้านสื่อสารมวลชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ก็รู้สึกดีใจกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเลย หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนอยากที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุนำข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิงไปสู่ผู้ฟังในอนาคต ร่วมกันพัฒนาจังหวัดเลยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอฝากท่านผู้ปกครองว่า เราจึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และมีความพร้อมที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
จากนั้น จึงเดินทางด้วยการปั่นจักรไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ลานกิจกรรม ภายในสวนสาธารณะกุดป่อง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย จัดโดยเทศบาลเมืองเลย มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย คณะที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ร่วมงาน

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศบาลเมืองเลยกล่าวรายงานว่า โดยคณะรัฐบาลปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้มีการพัฒนาทุกๆด้าน โดยสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็กแห่งสหประชาชาติภายใต้คำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยเทศบาลเลยจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบวินัยสิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสถาบันการศึกษาและชุมชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าหาญแสดงออกถึงความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้หน่วยงานของทุกภาคส่วนได้ร่วมมือการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานทางราชการ พลังงานจังหวัดเลยขอการค้าจังหวัดเลยบริษัทห้างร้าน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลเมืองเลยทั้งนั้นส่วนโรงเรียนของรัฐและเอกชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลยที่ได้จัดชุดการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

ช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วมงานวันเด็กที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย นายณฐกร ผิวพันธมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เด็ก และชาวบ้าน ร่วมงาน
โดยทาง โรงเรียนจัดการแสดง ของเด็กเล็ก ด้วยวงล้อสุขภาพ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทราบว่ามีการฝึกซ้อมมาก่อ 2 เดือน จนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวชม พร้อมมอบรางวัล และแจกผลแตงโม ให้กับนักเรียนผู้แสดงบนเวที

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /