ขอนแก่น – งานวันเด็กแสนคึกคัก ผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยวงานวันเด็กเทศบาลเมืองชุมแพ มีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาโชว์ให้เด็กๆได้สัมผัส พร้อมร่วมกิจกรรมรับรางวัลของแจกมากมาย

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 11 ม.ค.63 ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การละเล่น การแสดงดนตรีขับร้อง การจับสลากมอบรถจักรยาน การเล่นเกม แข่งขันทักษะต่างๆ การตอบคำถามรับของขวัญ ของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมอบของเล่นของรางวัลให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเติมความสุขให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ปืนต่อสู้ รถถัง อาวุธประจำกาย จากเจ้าหน้าที่ทหาร ค่าย ร.8 พัน 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ชุมแพ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยจากหน่วยกู้ภัยเต็กก่าจีแชเกาะ อุปกรณ์ รถดับเพลิง จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมแพ และการแสดงรถยนต์ รถจักรยานต์ จากกลุ่ม​ ชุมแพ​ Racing​Clup กลุ่ม​ รวมมิตรคลับ กลุ่ม​ บิ๊กไบค์​ นกฮูกชุมแพ พร้อมชมเฮลิคอปเตอร์ จากสถานีควบคุมไฟป่าภูผาม่าน นอกจากนั้นภายในงานยังมีบริการอาหารหวานคาว ขนม น้ำดื่มแจกฟรีตลอดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1 หมื่นคน

นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกายจิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”