ศรีสะเกษ / เร่งรณรงค์ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ลดเอกสาร-ขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยมี นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากส่วนราชการ ทั้งจากส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ผู้นำ อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 313 หน่วยงาน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายสุรชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ในทุกส่วนราชการ ดำเนินการพิจารณาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดใช้พลังงาน การลดงบประมาณ การลดขั้นตอนการทำงานและงานที่ซ้ำซ้อน การแก้ปัญหาการทุจริต การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด ของหน่วยงานราชการ


ซึ่งในส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการ และ อปท. เป็นไปตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี ด้านการลดใช้พลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการายงานข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2563

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอน และการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 เพื่อให้การช่วยเหลือคำแนะนำแก่หน่วยงานราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานในเว็บไซด์ดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานทุกหน่วยงานอีกด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ /รายงาน