นายอำเภอลงพื้นที่ขอความร่วมมือชาวบ้านใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมพร้อมรับสถาณการณ์ภัยแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 62 ที่บ้านบึงเป่ง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ลงตรวจแปลงพืชที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งบ้านบึงเป่งได้ทำการปลูกฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง เป็นจำนวนมากกว่า 300 ไร่  โดยได้เข้าตรวจสถานีสูบน้ำจากลำน้ำพองเพื่อให้เกษตรกรนำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตร โดยทั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ส่วนพืชที่ใช้น้ำน้อยต้องเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบ

นายอำเภอน้ำพอง เผยว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่น (ภัยแล้ง) ปี 2561/62 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดขอนแก่นและคำเตือนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักาหนองหวายให้ใช้น้ำในลำน้ำพองในฤดูแล้งปีนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ย.61 ถึง พ.ค.62 สำหรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยส่วนรวม เพราะคาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนอุบลรัตน์จะหมดประมาณปลายเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องนำน้ำสำรองของเขื่อนฯ มาใช้ในฤดูแล้ง ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น มีมติที่ประชุมเห็นชอบ ขอความร่วมมือไม่ให้มีการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรนาปรัง ในเขตพื้นที่ชลประทาน ตามมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พร้อมกำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงได้จัดทำประกาศจังหวัดเรื่องการแจ้งเตือนมาตรการและแนวทางลดปริมาณการใช้น้ำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นตามข้อสั่งการของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้กำชับให้กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวนาหยุดทำนาปรัง รวมถึงควบคุมเข้มงวดการใช้น้ำให้อยู่ในแผนการส่งน้ำ พร้อมทั้งเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขบัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา จึงขอให้ทุกภาคส่วนดำนเนินการตามมาตรการและแนวทางการลดปริมาณการใช้น้ำและมาตรการประหยัด พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ซึ่งในส่วนของสวนฝรั่งของชาวบ้านจากการสอบถามทราบว่า ได้มีการสูบน้ำจากลำน้ำพองเพื่อใช้การดูแลต้นฝรั่ง หนึ่งเดือนสูบ 2 ครั้ง ครั้งละ 6-8 วัน ซึ่งฝรั่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ไม่เหมือนนาข้าว พื้นที่ในการปลูกฝรั่งของชาวบ้านมีทั้งหมด 300 กว่าไร่เท่านั้นเอง ในส่วนผู้ที่ทำนาปรัง ที่อยู่ในเขตอำเภอน้ำพอง และอำเภอเมือบางส่วนได้มีการแจ้งเตือนให้งดการทำนาปรังซึ่งได้รับความมือเป็นอย่างดี แต่ก็มีบางรายที่ยังปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งชาวบางรายนั้นได้มีแหล่งน้ำเพียงพอในการทำนา แต่ถ้าหากเกิดข้าวยืนต้นตาย จะไม่ได้รับความช่วยเหลือในการปล่อยน้ำแต่อย่างใด เพราะได้มีการแจ้งเตือนตามประกาศจากจังหวัดขอนแก่นแล้ว

ทีมข่าว อีสานเดลี่ออนไลน์  รายงาน