ชัยภูมิ(ชมคลิป)นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและเยี่ยมชมการดำเนินงานในไร่อ้อยสมัยใหม่เพื่อลดปัญหาการเผาอ้อย ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

โดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่บริเวณคลองเทา บ้านหนองแหน ต.หนองไผ่ ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ เยี่ยมชมการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากของจังหวัดชัยภูมิ ที่ลำน้ำสีเทา บ้านหนองแหน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาลำคลองในเขตที่เส้นทางน้ำเชื่อมต่อกัน ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีการบูรณาการ การทำงานระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานจังหวัดชัยภูมิ กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง ที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกัน ตำบล โพนทอง ตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม และ ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โดยมีการลงนามความร่วมมือ( MOU) พัฒนาลำคลองในเขตที่เส้นทางน้ำเชื่อมต่อกัน ระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานจังหวัดชัยภูมิ นำเครื่องจักรกลเข้าขุดลอก แล้วให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 สามารถ ขุดลอกให้เป็นคลองได้ความยาว 21.8 กิโลเมตร ใช้งบเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณเพียง 1.3 ล้านบาท ซึ่งถ้าหาก ขุดลอกโดยวิธีการจ้างเหมาต้องใช้งบประมาณถึง 8-9 ล้านบาท ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณทางราชการได้ 80 เปอร์เซ็นต์ หลังจากโครงการนี้แล้ว ยังมีแผนจะขุดลอกต่อไปในระยะที่ 2 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร

ประโยชน์จากโครงการที่เห็นได้ชัดเจนคือเป็นการแก่ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองชัยภูมิและแก่ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว จนสร้าง ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนจากการที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา
สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นนั้น จังหวัดชัยภูมิประสบปัญหาฝนแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ (2562) มีปริมาณฝนเพียง 774 มม. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1,137 มม. ทำให้ปัจจุบันมี 40 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ และ 500 หมู่บ้านที่เสี่ยงกับการขาดแคลนน้ำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 1,620 หมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิได้พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง เช่น การสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1,546 ฝาย กระจายทั้ง16 อำเภอ ส่วนหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และวางระบบโครงข่ายการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะจะได้เดินทางไปที่ไร่กุดจอก ตำบลโคกสะอาด ในเขตอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในช่วงบ่ายนี้ต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน