รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดศรีมงคลบ้านคลีกลิ้ง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอศิลาลาด จัดขึ้น โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอาวุโสอำเภอศิลาลาด รักษาราชการแทนนายอำเภอศิลาลาด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

นายสว่าง กล่าวว่า กิจกรรมโครงการดังกล่าว เป็นการออกให้บริการทางการเกษตรกรรมแก่เกษตรกรบ้านคลีกลิ้งและใกล้เคียง เพื่อเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืชโดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน คลินิกสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ คลินิกชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ

รวมถึงคลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ คลินิกหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) คลินิกอารักขาพืชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และคลินิกยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน