สหกรณ์หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เติมองค์ความรู้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ให้มีผลการดำเนินงานส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืน ตรงตามวัตถุประสงค์

วันนี้(18 ธค.62) ณ โรงแรมกินนรี รีสอร์ท อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิด”โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์” ของสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 11 และ 12 นายสนอง เกี้ยวกลาง ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ร่วม 70 คน

นายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ จะดำเนินการธุรกิจเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ๆจะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์ที่จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีแนวทางในการบริหารที่ชัดเจนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์เป็นอย่างดี และเพื่อให้องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการด้านสหกรณ์ภายใต้โครงการ”ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในวันนี้ขึ้น

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2562 มีปริมาณธุรกิจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,737,941,404.42 บาท จากข้อมูลดังกล่าวนี้ สหกรณ์สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ ให้มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ มาวิเคราะห์หาอัตราส่วน และคำนวนหาต้นทุน เพื่อหาแหล่งทุนที่เหมาะสม และเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทางการเงิน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดำเนินธุรกิจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 11 และ 12 และ นายสนอง เกี้ยวกลาง ที่ปรึกษาสหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ”การบริหารการเงินของสหกรณ์”และ “การบริหารธุรกิจของสหกรณ์” ในครั้งนี้

ในขณะที่ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งคือผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์จะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการ่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้สหกรณ์นำรายได้และกำไรจากการดำเนินงานกลับคืนสู่สมาชิกและเกษตรกร ตามรูปแบบของการปันผลเฉลี่ยคืน ทำให้ชีวิตวามเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืน ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู