ผู้ตรวจ ศธ. เขต 9,13 ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพการศึกษา ต้องลดความเหลื่อมล้ำ

ที่ห้องประชุมคอนสวรรค์ โรงแรมชัยภูมิ ปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 และ 13 ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผล ในการจัดการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 และ 13 ได้กล่าวชื่นชมและขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด และขอชื่นชมภาคการศึกษาที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ด้านคุณภาพการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนมีทักษะการพูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และการส่งเสริมปลูกฝั่ง หน้าที่ของพลเมืองที่ดี และค่านิยม 12 ประการ (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , แก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา และสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
ส่วน ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (เด็กเล็ก เด็กอนุบาล) พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนอย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม (ความพร้อมของสถานศึกษา , การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร , การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย) ทั้งนี้ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล การยกระดับคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชน การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้จัดการเข้าถึงองค์ความรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนด้วยการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และยังได้มีการส่งเสริมการศึกษาทางไกลด้วยระบบ DLTV , DLIT เป็นการแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา จึงทำให้ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ได้พัฒนาอย่างน่าชื่นชม

หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการ ศธ.ฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลโนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และ นายก อบต.โนนสำราญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรมาให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานจากการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลโนนสำราญ อย่างเป็นผลสำเร็จ เช่น งานฝึกการสานตะกร้า การทำสบู่สมุนไพรจำหน่าย กิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพื่อการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกทางโซเซียล จนสามารถขายสินค้าจากชุมชนเป็นผลสำเร็จ

ปัญหาที่พบของการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด้าน ICT ยังพบว่าระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้จัดการเรียนรู้ยังมีระบบความเร็วต่ำ และขัดข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบมาดำเนินการในเบื้องต้น แล้วจะได้รายงานให้หน่วยงานระดับจังหวัดได้เข้ามาปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำต่อไป.