ขอนแก่น-ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) อ.ชุมแพจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน

ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรม (ตลาดกกเกลือ) บ.เซินใต้ หมู่ที่ 3 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่8 (ร.8 พัน.2) ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวชาวภูผาม่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สถานการณ์ภัยหนาว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ โดยมีนางนงนุช ชัยมหา กำนันตำโนนคอม นำคณะผบ.ร.8พัน.2 สัมผัสความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
โอกาสนี้ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ได้เยี่ยมเยือนพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุซึ่งมีอายุมากถึง 88 ปี และ อายุ 99 ปี ที่ประสบภัยหนาวอีกด้วย