สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู สร้างกระแส “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (STOP SOIL EROSION SAVE OUR FUTURE) ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู หมอดินอาสาจากทุกอำเภอ ร่วมพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม”เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562

นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ตามมติองค์การสหประชาชาติ(UN) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในคราวประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้องค์กร ชุมชนหรือบุคคลที่มีผลงานที่ประจักษ์ดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดินเพื่อความมั่นคง ทางอาหารอย่างยั่งยืนในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ ” ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (STOP SOIL EROSION SAVE OUR FUTURE) สำหรับกิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทะลายและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างแพร่หลาย การรณรงณ์การไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทางการเกษตร การมอบใบรองการผ่านมาตรฐานการทำเกษตรแบบ SDGs GPS เนื่องในวันดินโลก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน พร้อมพบปะหมอดินอาสาและร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (STOP SOIL EROSION SAVE OUR FUTURE) ได้อย่างไร นายอดุลย์ฯ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts