บึงกาฬ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ห้องสิรินธาราโรงแรมเดอะวันจังหวัดบึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 “MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY” ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาบึงกาฬ มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

สำหรับโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 “MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY” ที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ