มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี

 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกาญจนบารมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย นายอำเภอเมืองเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็ง ร่วมกิจกรรมฯ

 นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย ซึ่งยังไม่ทราบถึงสาเหตุของมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือ กลุ่มคนที่มีประจำเดือนมาเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารไขมัน และสตรีที่มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม มักพบในสตรีอายุ  40 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อน และแผลที่เต้านม การป้องกันมะเร็งเต้านม คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารไขมัน และการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม ซึ่งสามารถทำให้พบก้อนมะเร็งได้ขนาดเล็กซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ สถานการณ์จังหวัดเลย ปี 2561 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 94 ราย ซึ่งพบในระยะท้าย ( ระยะ3,4 ) 25% และปี 2562 (ข้อมูลถึงเดือน มีนาคม) ผู้ป่วยรายใหม่ 52 ราย พบระยะท้าย 38.24% ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์ เต้านมเคลื่อนที่ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม

 นายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมี เป็นมูลนิธิที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะทรงเป็นประธาน“โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช 2539 ” ให้จัดตั้งขึ้น ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และในโอกาสอันเป็นมหามงคลแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัดทำ“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม(Mammogram) ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ โครงการนี้จะดำเนินการทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมที่จังหวัดเลย ในวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอปากชม และอำเภอท่าลี่