เลย(ชมคลิป)จัดกิจกรรม “ราชทัณฑ์ ปันสุข”ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จังหวัดเลย จัดกิจกรรม “ราชทัณฑ์ ปันสุข”ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ราชทัณฑ์ ปันสุข” (Big cleaning ในเรือนจำ) มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด บริเวณ รอบนอกเรือนจำ ทาสีรั้วกำแพงเรือนจำ การฉีดล้างถนนโดยเทศบาลเมืองเลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บกวาดใบไม้ กรวด ทรายตามทางเดินเท้ารอบๆเรือนจำสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ ตัด แต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ การจัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ การจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และมีรถทำอาหารเคลื่อนที่ของ มทบ. 28 จัดทำอาหารเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมถึงญาติของผู้ต้องขังที่มาเยี่ยม

การจัดกรรมจิตอาสาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเลย เพื่อปลูกจิตสำนึกในทุกภาคส่วน ร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมแรงกาย ร่วมแรงใจ เป็นการรู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคี ร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรม ในพื้นที่ของตนเองที่รับมอบหมาย สร้างความสมานฉันท์ ก่อเกิดความผูกพัน ความรักความสามัคคี สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /