อุดรธานี-อาชีวศึกษา จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา2562

ท่านอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้การต้อนรับท่านประธาน ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ สมาชิกองค์การฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ในระหว่างพิธีเปิด มีการแสดงความสามารถในการเต้นประกอบเพลงของสมาชิกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชุดการแสดง “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของอาชีวะยุคใหม่ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ตลอดจนผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อให้อาชีวะมีสัดส่วนผู้เรียนเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การสร้างอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ ตามนโยบายของรัฐบาล

ท่านอรรถพล สังขวาสี ประธานในพิธีกล่าวว่า “นอกจากการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแล้วก็ยังมีกิจกรรมตามหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง คือกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ซึ่งเป็นการจำลองงานขององค์กรในโลกการทำงานจริง ที่แต่ละคนจะมีบทบาท หน้าที่ที่ได้รับแตกต่างกัน”

หลังจากท่านประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแล้วได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ #ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นของวิทยาลัยฯ ต่าง ๆ ในอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีและเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะต่างๆ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี