ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี เตรียมจัดตลาดประชารัฐศุลกากร

นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์นายด่านศุลกากรช่องเม็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้เชิญประชุมหน่วยงาน CIQ อบต.ช่องเม็ก เทศบาลตำบลช่องเม็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานพร้อมให้แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน “ ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน “ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

ประชุมเตรียมจัดงานตลาดประชารัฐศุลกากร

ด้วยกระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมศุลกากร ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรม ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน ซึ่งให้จัดสถานที่ภายในกรมศุลกากรและส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้กำหนดให้ด่านศุลกากรช่องเม็ก เป็นผู้ดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณด่านศุลกากรช่องเม็ก

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.อุบลราชธานี