ขอนแก่น-เร่งหาทางแก้ไขรับมือภัยแล้งกว่า 1.7แสนไร่

หลายภาคส่วนเตรียมรับมือสถารณการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ที่มาเร็วส่อแล้งหนักกว่าทุกปีโดยเฉพาะ อ.แวงน้อย 1.7 แสนไร่ เข้าเรียนรู้การทำฝายซอยซีเมนต์และระบบน้ำหยด

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานศูนย์ประสานงานการจัดการน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายก อบต.เเละ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักในเขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 74 หมู่บ้าน ในพื้นที่กว่า 177,250 ไร่ ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอโดยได้ลงพื้นที่ ฝายซอยซีเมนต์ (ต้นยางใหญ่) บ้านกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ฝายชะลอน้ำบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน นายฉลอง ดาถ่ำ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เเละ ฝายศิริเฉลิมพระเกียรติ (ฝายชะลอน้ำแบบแกนซอยซีเมนต์) ต.บ้านผือ-บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คณะผู้ศึกษาดูงานให้ความสนใจเกี่ยวกับ ฝายซอยซีเมนต์ การปลูกพืชโดยใช้น้ำหยด โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้และคำแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งคณะผู้ดูงาน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในในพื้นที่และให้พัฒนาต่อยอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ในปี 2563 นี้