เลย-การอาชีวศึกษาเลยจัดประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ต.ปาก
ปวน อ.วังสะพุง จ.เลย นายสงัด ยศเฮียง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน 6 สถาบัน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม

นายอดิศักดิ์ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงกล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพ สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาสู่ชุมชน และเชิงพาณิชย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีนั้น สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีผู้เรียนมีความคิดริเริ่มนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ในการสร้าง และพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และคัดเลือกผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ครูที่ปรึกษา 50 คน โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิ้น 95 ผลงาน ดังนี้ 1. สิ่งประดิษฐ์พัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 24 ผลงาน 2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพจำนวน 14 ผลงาน 3. สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาพลังงานจำนวน 3 คนงาน 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 8 ผลงาน 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์จำนวน 5 ผลงาน 6.สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัวจำนวน 8 ผลงาน 7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ช่วย เหลือบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 8 ผลงาน 8.สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพจำนวน 5 ผลงาน 9. สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชนจำนวน 3 ผลงาน 10.การประกวดองค์ความรู้การเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ผลงาน 11. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปวช.และปวส.จำนวน 11 โครงการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ จ.เลย /