หนองบัวลำภู(ชมคลิป)คนเมืองลุ่มภู หนุนแบนสารเคมี

กลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร ขณะเดียวกันโรงพยาบาลหนองบัวลำภู แถลงข่าวร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด

วันนี้(21 ตค.62)ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตัวแทนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู บริษัทเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกและการแปรรูป จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายสุรชัย ระเบียบนาวีนุรักษ์ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู

พร้อมคณะเดินทางมายืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการวัตถุอันตราย สนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด พร้อมเรียกร้อง ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติโดยเปิดเผย โดยมีนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางลงมารับมอบหนังสือสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด พร้อมกล่าวว่าจังหวัดได้ตระหนักในสิ่งที่องค์กรยืนมา พร้อมจะนำส่งต่อไปยังส่วนกลางต่อไป

ด้านนายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บจก.เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก เป็นอันดับต้นๆ ของ ประเทศ และส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง ประชาชนส่วนใหญ่อยู่กลุ่มองค์กรดังกล่าวข้างต้น จึงให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู ทำการเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรจากเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ได้ หากมีความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูพืชและการเพิ่มผลผลิตโดยวิธีธรรมชาติ และมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนการแบนสารเคมี ดังกล่าวข้างต้น สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู บริษัทเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกและการแปรรูป จังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีข้อเสนอต่อ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีข้อเสนอให้ยกเลิกการใช้และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดดังกล่าว ภายในเดือน ธันวาคม 2562ให้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติโดยเปิดเผย และให้มีมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ลงทะเบียนต้องใช้สารเคมี 3 ชนิด ดังกล่าวต่อ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร

ในขณะที่ นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้แถลงข่าวร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้ สารเคมีอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส – พาราควอต – ไกลโฟเซต โดยมี นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมรณรงค์การงดใช้สารเคมีด้วย ซึ่งในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเกษตรกรรมไร่อ้อย มันสัมปะหลัง และพืชเศรษฐกิจต่างๆจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัด หากยังมีการใช้สารเคมีดังกล่าว รวมถึงโรงพยาบาลหนองบัวลำภู มีตลาดสีเขียวในการจำหน่ายผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด จึงต้องสนับสนุนการยกเลิกการใช้สารเคมีอย่างจริงจัง

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู