เลย(ชมคลิป)ร่วมใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ “วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ต.ค.62 ที่พุทธมณฑลจังหวัดเลย ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีกิจกรรมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยมีนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช พรวนดิน และรดน้ำต้นไม้ พื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่แปลงปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวิชรเก้าเจ้าอยู่หัว ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผวจ.เลย กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเลย ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันปลูกป่ามากขึ้น กิจกรรมวันนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาส การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อเกิดความรักความสามัคคีในทุกภาคส่วน และสิ่งที่จะทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้มากขึ้น และต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ก็คือการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง นั่นเอง

ด้านนายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันนี้ (21 ต.ค. ของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 กำหนดให้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดยกรมป่าไม้ ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จิตรอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เป็นการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในจังหวัดเลย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) โดยมีส่วนราชการ ภาคประชาชน และจิตอาสา ประมาณ 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ ให้มีโอกาสเจริญเติบโต เพิ่มพูนจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ในใจตนให้เจริญงอกงามต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /