ขอนแก่น-อำเภอชุมแพ ประชุมสรุปและติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

วันนี้(21 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ ชั้น 2 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานการประชุมสรุปและติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุ่งรักษาพรม-เชิญ นายวิชิต สุทธโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จ.ส.อ.มนตรี สุวรรณสิงห์ หัวหน้าสำนักงานปลัด เทศบาลเมืองชุมแพ พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เข้าร่วมประชุม

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เปิดเผยว่า อำเภอชุมแพได้มีการประชุมติดตามรับสถานการณ์น้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันในบางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอตามความต้องการของประชาชน ซึ่งเกิดจากน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปามีปริมาณน้อย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว

นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุ่งรักษาพรม-เชิญ ได้รายงานว่า มวลน้ำที่ได้มีการประสานขอจากเขื่อนจุฬาภรณ์ได้มีการระบายลงมาถึงสถานีสูบน้ำดิบของการประปาชุมแพแล้ว เบื้องต้นทางโครงการฯพรม-เชิญได้มีการสูบน้ำดิบที่หน้าประตูระบายน้ำเชิญไปพักไว้ที่แก้มลิงกุดแคน และแก้มลิงหนองหินลาด เพื่อสำรองน้ำให้การประปาชุมแพนำออกมาผลิตน้ำประปาต่อไป

ด้าน นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคชุมแพได้มีการวางแผนร่วมกับโครงการฯพรม-เชิญ ในการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจของเมืองชุมแพ และพื้นที่โดยรอบที่ใช้น้ำจากการประปาฯชุมแพ โดยเบื้องต้น จะมีการปรับปรุงแรงดันน้ำเพื่อให้การส่งน้ำประปาทั่วถึงทุกจุดเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำดิบที่จะนำมาผลิตประปามีน้อย โดยจะมีการประสานกับเทศบาลเมืองชุมแพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบและได้ให้ข้อมูลกับการประปาต่อไป

อำเภอชุมแพจึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อผ่านพ้นสภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงนี้ไปให้ได้

Related posts