เลย(ชมคลิป)อำเภอปากชม เชิญขอพร “พญาอนันตนาคาธิบดี” สืบสานตำนานนครหงส์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสองแผ่นดิน

ที่บริเวณลานประติมากรรมพญานาค หน้าที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย สอ.เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วิสาหกิจชุมชน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากชม ร่วมแถลงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ยืนยันมีความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ประติมากรรมพญานาค “พญาอนันตนาคาธิบดี” ตามตำนานเมืองนครหงส์ ลุ่มน้ำโขง พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอำเภอปากชม กล่าวว่า อำเภอปากชมมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูลำดวน ภูไก่ฟ้า ภูฝากดาว ที่ตั้งเรียงรายตามแนวแม่น้ำโขงที่บริเวณลานประติมากรรมพญานาค อ.ปากชม จ.เลย ใน 14 หมู่บ้าน 3 ตำบล ยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้านใน ได้แก่ ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ภูแอ ถ้ำผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยบ่อซืน ต.เชียงกลม และต.ชมเจริญ เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอปากชมที่กำลังได้รับความนิยม ก็คือ บริเวณลาน “ประติมากรรมพญานาค” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวแม่น้ำโขง ได้รับงบประมาณในปี 2561 จำนวน 49,005,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าพันบาท) เป็นศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์สร้างด้วยบรอนซ์เคลือบสีขาวมุข มี 9 เศียร หันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยมีความหมายว่า ประชาชนสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัย (ทิศอุดร) และแฝงคติธรรมโดยหันหลังให้กับที่ว่าการอำเภอปากชม ที่ว่าให้ทำงานแบบปิดทองหลังพระ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมถ่ายรูปหรือบูชากระทงขอพรที่ร้านนาคาบริบาล เป็นการก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย

ด้านการบริหารงาน มอบหมายให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาอำเภอปากชมอย่างยั่งยืน เป็นวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิก 300 กว่าราย เกิดประโยชนและสร้างรายได้กับประชาชนทั้ง 50 หมู่บ้าน และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอปากชม” ต่อไป ขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน มีศูนย์ประสานงานอยู่บริเวณศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ในโครงการก่อสร้างประติมากรรมพญานาค ดังนี้

ฝ่ายจัดการท่องเที่ยว 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูลำดวนอย่างยั่งยืน, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสองแผ่นดิน, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวร้อยแก่งพันเกาะ, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขุนเขสู่ลุ่มน้ำโขง “บ้านห้วยเหียม” และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขุนเขาสู่ลุ่มน้ำโขง “บ้านห้วยขอบ”ฝ่ายจัดของที่ระลึก 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจแปรรูปใบตอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย, วิสาหกิจชุมชนฟรุ๊ตเนอร์รี่, วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ
โดยมีการจัดผู้ดูแลประติมากรรม “พญานาค” จำนวน 63 องค์กร ได้แก่ หมู่บ้าน 50 หมู่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง, โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง และกลุ่ม สพป.เลย 1 จำนวน 2 กลุ่ม รายได้นำไปจัดตั้งกองทุนในวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 กองทุน ได้แก่

1.กองทุนพัฒนาการศึกษาอำเภอปากชม (ด้านการให้โอกาส) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีนักเรียนและครูในกองทุน จำนวน 30 คน
2.กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ (ด้านสวัสดิการ) สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส การดูแลสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสขาดแคลน ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
3.กองทุนวิสาหกิจชุมชน (พญานาค) (ด้านการลงทุน) จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการอำเภอ สนับสนุนรถนำเที่ยว เพื่อนำเงินกำไรปันผลให้สมาชิก

ทั้งนี้ อำเภอปากชม ได้กำหนดจัดเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 เทศกาล ดังนี้ 1) งานเทศกาลกินปลา เดือนกุมภาพันธ์ 2) งานเทศกาลอาบน้ำพญานาค กำหนดจัดวันที่ 18-19-20 เมษายน ของทุกปี 3) งานประเพณีลอยกระทง และ 4)งานแสดงแสง สี เสียง “สายน้ำสายลม เมืองปากชม สายน้ำแห่งชีวิต”เล่าตำนานเมืองปากชม วันที่ 27-31 ธ.ค. จะมีการจำหน่ายผ้าฝ้ายสายแร่ทองคำลำน้ำโขง ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าเมืองเลย ที่มีความสวยงามและมีคุณค่า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไปยัง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สปป.ลาว วังเวียง เมืองหมื่น เขื่อนน้ำงึม ผ่านวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสองแผ่นดิน สามารถพักค้างแรม 2 คืน 3 วัน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปากชม โทร. 042-881099

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /