กาฬสินธุ์(ชมคลิป)หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น กินข้าวมื้อกลางวันอบอุ่น

ส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ สวมใส่ชุดพื้นเมืองหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ร่วมรับประมานอาหารกลางวัน ณรงค์ลดปริมาณขยะจากการใช้พลาสติกและกล่องโฟม ตามนโยบายรัฐบาล และอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย และวิถีชีวิตคนอีสานที่เรียบง่าย อบอุ่น สบายๆ

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่สวมใส่ชุดไทย ชุดพื้นเมือง ร่วมกิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต และร่วมรับประทานอาหารกลางวันอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย อบอุ่น สบายๆ

นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและทำงานในรูปแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนของการบริหาร และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสนั่นกล่าวอีกว่า กิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาเป็นปีที่ 2 โดยยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวันศุกร์ ให้ส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกันทั้งจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ทั้งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภค ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต หรือภาชนะจักสาน แทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดขยะมูลฝอย

ด้านนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คุณค่าที่ได้จากการจัดกิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต นอกจากจะเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นสตรีแม่บ้าน ทั้งในส่วนของการนุ่งผ้าซิ่น ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองที่มีความสวยงาม การประกอบอาหารพื้นบ้านในครัวเรือน และห่อไปรับประทานด้วยกันที่สถานที่ทำงาน เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เชื่อมความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรระหว่างองค์กร

นางนงนิตย์กล่าวอีกว่า ในยุคปัจจุบันจะพบว่าผู้หญิงวัยทำงานหรือโดยทั่วไป จะนิยมซื้ออาหารสำเร็จรูปตามท้องตลาด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งทำให้สิ้นเปลือง เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากวัสดุที่ใช้บรรจุอาหาร เช่น พลาสติก กล่องโฟม อย่างไรก็ตามจากการที่ได้จัดกิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต จะเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการประกอบอาหาร ให้ผู้หญิงหันกลับมาประกอบอาหารรับประทานเอง เช่น อาหารพื้นบ้านอีสานที่ตนถนัด แล้วห่อมารับประทานมื้อกลางวันด้วยกัน โดยบรรจุใส่ปิ่นโต ใส่ตะกร้า หรือเครื่องจักสาน เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย และอนุรักษ์วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบการร่วมวงหรือครอบครัวใหญ่ และการแต่งกายแบบไทยในโอกาสเดียวกันอีกด้วย