อุดรธานี-วิทยาลัยอาชีวะอุดรธานี สร้างทักษะให้แก่นักศึกษาโลจิสติกส์ Premium แบบ WILL เข้มข้น ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

วิทยาลัยอาชีวะอุดรธานี สร้างทักษะให้แก่นักศึกษาโลจิสติกส์ Premium แบบ WILL เข้มข้น ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตามนโยบายรัฐบาล

ดร.นิรุตต์. บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 168 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวะพันธ์ใหม่ (Premium) แบบ WILL เข้มข้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 22-27 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ใน 4 ด้าน ดังนี้

1.ระบบการจัดการคลังสินค้า
2.ระบบการจัดการขนส่ง
3.การควบคุมโฟคลิฟ
4.เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับการอนุมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เปิดสอน สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในโครงการการจัดการเรียนการสอนอาชีวะพันธ์ใหม่ (Premium) แบบ WILL เข้มข้น ซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนสาขาวิชาโลจีสติกส์ ที่สอดคล้องตามกลุ่มอุตสาหกรรม New Engine S – Curve และนโยบาย Thailand 4.0