เลย(ชมคลิป)ปชส.เลย จัดประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธีและพิธีการสำคัญ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กันยายน 2562 ห้องประชุมใบบุญ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย
จ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธีและพิธีการสำคัญ ในจังหวัดเลย โดยมีนาง นางไคริกา ศิรประภาเดโชประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ช่างภาพของหน่วยงาน สื่อสารมวลชน และช่างภาพอิสระ เข้าร่วมจำนวน 150 คน

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหมายของบุคคล องค์กร กลุ่มสังคม ตลอดจนประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้คนในสังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยการสื่อสารจากภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่หัวหน้าส่วนราชการ ช่างภาพของหน่วยงาน และสื่อมวลชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อนำไปสู่การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อาทิ ภาพข่าวประกอบคำบรรยาย ภาพประกอบจดหมาย ภาพประกอบรายงานประจำปี แผ่นพับแผ่นปลิว ภาพถ่ายประกอบการจัดแสดงนิทรรศการและมหกรรม เป็นต้น

ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการ ช่างภาพของหน่วยงาน สื่อมวลชน และช่างภาพอิสระ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมุมการถ่ายทอด ความเหมาะสมของการแต่งกายในการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ ๆ ของจังหวัดเลย

นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย จัดประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มศักยภาพการถ่ายภาพให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ เนื่องจากการสื่อสารจากภาพถ่าย กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่หัวหน้าส่วนราชการ ช่างภาพของหน่วยงาน และสื่อสารมวลชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อนำไปสู่การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการ ช่างภาพของหน่วยงาน สื่อสารมวลชน และช่างภาพอิสระ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมุมการถ่ายภาพ ความเหมาะสมของการแต่งกายในการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ ๆ ของจังหวัดเลย เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อสารมวลชนต้องการภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากภาพต่าง ๆ จะต้องถูกนำไปใช้ในพิธีการสำคัญหรือการประมวลภาพเหตุการณ์เพื่อบันทึกในหอจดหมายเหตุ เป็นต้น

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ได้เรียนเชิญ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ การแต่งกาย ตลอดจนมารยาท และความเหมาะสม ในขณะบันทึกภาพ ในพระราชพิธี และพิธีการสำคัญในจังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ /จ.เลย /